Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Stanisław D±browski
 


Ostatni klub:AZS UW Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
AZS UW Warszawa (48) (2007 - 2018)
Kategorie wagowe:
-50 kg(3 starty w latach 2007-2008)
-55 kg(3 starty w latach 2008-2009)
-60 kg(5 startów w roku 2009)
-66 kg(24 startów w latach 2010-2013)
-73 kg(13 startów w latach 2014-2018)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-50 kg(1 start w roku 2008)
-60 kg(1 start w roku 2009)
-66 kg(9 startów w latach 2010-2013)
-73 kg(7 startów w latach 2014-2018)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Puchar Polski Juniorek i Juniorów mlodszych, Olsztyn; 17.11.2007
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Warszawa; 05-06.10.2018
Długość kariery startowej:10 lat, 329 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi3 lata(9 startów w latach 2007 - 2009)
juniorzy5 lat(15 startów w latach 2009 - 2013)
młodzież6 lat(5 startów w latach 2010 - 2015)
seniorzy9 lat(19 startów w latach 2010 - 2018)

Polityka prywatności Judostat.pl