Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jarosław Urban
 


Ostatni klub:MKS Żak Ełk
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ ASzWoj Warszawa (2) (1993 - 1994)
MKS Żak Ełk (28) (1989 - 2006)
Kategorie wagowe:
-75 kg(1 start w roku 1989)
-78 kg(1 start w roku 1990)
+85 kg(1 start w roku 1999)
-86 kg(6 startów w latach 1993-1996)
-90 kg(16 startów w latach 1998-2003)
-100 kg(5 startów w latach 2004-2006)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-75 kg(1 start w roku 1989)
-78 kg(1 start w roku 1990)
-86 kg(6 startów w latach 1993-1996)
-90 kg(5 startów w latach 1998-2003)
-100 kg(2 starty w latach 2004-2006)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Kielce; .07.1989
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Gdańsk; 09-11.06.2006
Długość kariery startowej:17 lat, 190 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi1 rok(1 start w roku 1989)
juniorzy1 rok(1 start w roku 1990)
młodzież2 lata(2 starty w latach 1993 - 1994)
seniorzy14 lat(26 startów w latach 1993 - 2006)

Polityka prywatności Judostat.pl