Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Małgorzata Górnicka
 


Ostatni klub:KS AZS-AWF Wrocław
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS AZS-AWF Wrocław (67) (1992 - 2009)
Kategorie wagowe:
+70 kg(1 start w roku 1993)
+72 kg(13 startów w latach 1992-1999)
+78 kg(48 startów w latach 1998-2009)
OPEN(3 starty w latach 1997-2008)
+60 kg(2 starty w latach 1999-2000)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
+70 kg(1 start w roku 1993)
+72 kg(12 startów w latach 1992-1997)
+78 kg(16 startów w latach 1998-2009)
OPEN(3 starty w latach 1997-2008)
+60 kg(2 starty w latach 1999-2000)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych, Wrocław; 06-07.06.1992
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Opole; 02-04.10.2009
Długość kariery startowej:17 lat, 118 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(1 start w roku 1993)
juniorzy młodsi3 lata(3 starty w latach 1992 - 1994)
juniorzy6 lat(6 startów w latach 1993 - 1998)
młodzież6 lat(5 startów w latach 1996 - 2001)
seniorzy15 lat(52 startów w latach 1995 - 2009)

Polityka prywatności Judostat.pl