Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Maciej Wronowski
 


Ostatni klub:KU AZS PW Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KU AZS PW Warszawa (7) (2000 - 2012)
Akademia Judo KS Warszawa (1) (2011)
Kategorie wagowe:
-81 kg(2 starty w roku 2000)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Grand Prix Seniorów, Rybnik; 04-05.03.2000
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorów w Kata, Warszawa; 08.12.2012
Długość kariery startowej:12 lat, 277 dni
Starty w grupach wiekowych:
seniorzy13 lat(8 startów w latach 2000 - 2012)

Polityka prywatności Judostat.pl