Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Kacper Tonga
 


Ostatni klub:MKS Truso Elbląg
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
MKS Truso Elbląg (20) (2010 - 2013)
Kategorie wagowe:
-55 kg(1 start w roku 2010)
-60 kg(9 startów w latach 2010-2012)
-66 kg(10 startów w latach 2012-2013)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-66 kg(1 start w roku 2012)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych, Skierniewice; 13-14.03.2010
Ostatnie zawody:OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorów i Juniorek, Łódź; 26.05.2013
Długość kariery startowej:3 lata, 74 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(2 starty w roku 2010)
juniorzy młodsi4 lata(12 startów w latach 2010 - 2013)
juniorzy3 lata(6 startów w latach 2011 - 2013)

Polityka prywatności Judostat.pl