Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Agnieszka Harnuszkiewicz
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
1985 5 4 1 80%
  
-48 kg
1986 5 5 0 100%
 
-52 kg
1987 5 3 2 60%
  
-52 kg
1988 4 3 1 75%
  
-52 kg
1989 8 5 3 62.5%
  
-56 kg
RAZEM 27 20 7 74.07%
  
-56 kg, -52 kg, -48 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Seniorów 4 2 2 50%
  
-56 kg
Mistrzostwa Polski Młodzieży 4 3 1 75%
  
-56 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów 9 6 3 66.67%
  
-52 kg
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 10 9 1 90%
  
-52 kg, -48 kg
RAZEM 27 20 7 74.07%
  
-56 kg, -52 kg, -48 kgPolityka prywatności Judostat.pl