Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Antoni Słoniewski
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2015 2 0 2 0%
 
-36 kg
2016 10 4 6 40%
  
M-12, -39 kg
2017 3 0 3 0%
 
-42 kg, -46 kg
2018 1 0 1 0%
 
-50 kg
RAZEM 16 4 12 25%
  
-36 kg, M-12, -39 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
mistrzowskie inne 1 0 1 0%
 
-50 kg
towarzyskie 15 4 11 26.67%
  
-36 kg, M-12, -39 kg, -42 kg, -46 kg
RAZEM 16 4 12 25%
  
-36 kg, M-12, -39 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kgPolityka prywatności Judostat.pl