Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Oliwia Szafrańska
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2016 5 5 0 100%
 
-37 kg, -36 kg
2017 7 7 0 100%
 
K-05, -44 kg
2018 3 3 0 100%
 
-48 kg
2019 5 5 0 100%
 
-52 kg, -57 kg
2020 7 6 1 85.71%
  
-57 kg
2021 9 8 1 88.89%
  
-63 kg
2022 7 7 0 100%
 
-63 kg
RAZEM 43 41 2 95.35%
  
-37 kg, -36 kg, K-05, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
selekcyjne 11 11 0 100%
 
K-05, -63 kg
mistrzowskie inne 16 14 2 87.5%
  
-57 kg, -63 kg
towarzyskie 16 16 0 100%
 
-37 kg, -36 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg
RAZEM 43 41 2 95.35%
  
-37 kg, -36 kg, K-05, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kgPolityka prywatności Judostat.pl