Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Maciej Obrębski
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2016 9 3 6 33.33%
  
M-18, -36 kg
2017 19 12 7 63.16%
  
M-19, M-10, -36 kg, -38 kg
2018 5 1 4 20%
  
-42 kg
RAZEM 33 16 17 48.48%
  
M-18, -36 kg, M-19, M-10, -38 kg, -42 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
selekcyjne 11 6 5 54.55%
  
M-19, M-10, -36 kg
towarzyskie 22 10 12 45.45%
  
M-18, -36 kg, -38 kg, -42 kg
RAZEM 33 16 17 48.48%
  
M-18, -36 kg, M-19, M-10, -38 kg, -42 kgPolityka prywatności Judostat.pl