Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Bruno Michalski-stępkowski
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2017 25 18 7 72%
  
M-06, M-07, -30 kg
2018 21 16 5 76.19%
  
M-08, -32 kg, -31 kg, -33 kg
2019 8 6 2 75%
  
-34 kg, -35 kg
2020 12 10 2 83.33%
  
-42 kg
2021 21 20 1 95.24%
  
-46 kg, -50 kg
RAZEM 87 70 17 80.46%
  
M-06, M-07, -30 kg, M-08, -32 kg, -31 kg, -33 kg, -34 kg, -35 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
selekcyjne 12 9 3 75%
  
M-06, M-07, -30 kg
mistrzowskie inne 12 10 2 83.33%
  
-35 kg, -42 kg, -50 kg
towarzyskie 63 51 12 80.95%
  
M-06, -30 kg, M-08, -32 kg, -31 kg, -33 kg, -34 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg
RAZEM 87 70 17 80.46%
  
M-06, M-07, -30 kg, M-08, -32 kg, -31 kg, -33 kg, -34 kg, -35 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kgPolityka prywatności Judostat.pl