Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Nikodem Białk
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2019 3 3 0 100%
 
+50 kg
2021 6 2 4 33.33%
  
+73 kg, +66 kg
RAZEM 9 5 4 55.56%
  
+52 kg, +50 kg, +73 kg, +66 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
towarzyskie 9 5 4 55.56%
  
+52 kg, +50 kg, +73 kg, +66 kg
RAZEM 9 5 4 55.56%
  
+52 kg, +50 kg, +73 kg, +66 kgPolityka prywatności Judostat.pl