Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jarosław Alekseevich
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2022 14 13 1 92.86%
  
-46 kg, -45 kg, -48 kg
2023 2 2 0 100%
 
-50 kg
2024 4 4 0 100%
 
-60 kg
RAZEM 20 19 1 95%
  
-46 kg, -45 kg, -48 kg, -50 kg, -60 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
towarzyskie 20 19 1 95%
  
-46 kg, -45 kg, -48 kg, -50 kg, -60 kg
RAZEM 20 19 1 95%
  
-46 kg, -45 kg, -48 kg, -50 kg, -60 kgPolityka prywatności Judostat.pl