Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Anita Lewandowska
 


Filtr przeciwników:
ROKWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
2013 3 0 3 0%
 
-57 kg
2014 1 0 1 0%
 
-57 kg
2015 3 0 3 0%
 
-57 kg, -63 kg
2016 1 0 1 0%
 
-63 kg
2017 1 0 1 0%
 
-63 kg
RAZEM 9 0 9 0%
 
-57 kg, -63 kg


Ranga zawodówWalkiKategorie
Il. walkWygranePrzegraneHead to head
Mistrzostwa Polski Juniorów 1 0 1 0%
 
-63 kg
Mistrzostwa Polski Młodzików 1 0 1 0%
 
-57 kg
selekcyjne 7 0 7 0%
 
-57 kg, -63 kg
RAZEM 9 0 9 0%
 
-57 kg, -63 kgPolityka prywatności Judostat.pl