Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Agnieszka Skrzypczak
 


Statystyki:

STATYSTYKI WALK (ZAWODNICY)
nazwiskozwycięstwa
Olesiak Justyna1
Żochowska Anna1
Lepiato Monika1
więcej...
nazwiskoporażki
Czepukojć Agnieszka1
więcej...
nazwiskozwycięstwa/porażkihead to head
Żochowska Anna 1/0100%
Olesiak Justyna 1/0100%
Lepiato Monika 1/0100%
Czepukojć Agnieszka 0/10%
więcej...
STATYSTYKI WALK (KLUBY)
klubzwycięstwa
AZS OŚ Poznań2
PTS Siedlce1
więcej...
klubporażki
KS AZS AWFiS Gdańsk1
więcej...
klubzwycięstwa/porażkihead to head
AZS OŚ Poznań 2/0100%
PTS Siedlce 1/0100%
KS AZS AWFiS Gdańsk 0/10%
więcej...

Polityka prywatności Judostat.pl