Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KUBA Piekutowski
 


Lp.Reprezentowany klubZawodyMiastoDataWiekKategoriaLokata
1. UKS Judo Fight Club Warszawa Turniej Małego Mistrza U11 Warszawa 25.02.2018 10 lat 90 dni -36 kg 7
2. UKS Judo Fight Club Warszawa Ikizama Cup Piaseczno U12 Piaseczno 10.02.2018 10 lat 75 dni -34 kg 7

Polityka prywatności Judostat.pl