Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XV Mazowiecki Turniej Judo
Sochaczew, 05.12.2020
 

ZAWODY STATYSTYKA OGÓLNA KLASYFIKACJE

Lp.ZawodyMiastoWoj.TerminRangaTypKategoria wiekowaKlubyZawodnicyZdj.
1. XV Mazowiecki Turniej Judo 2007-2008 Sochaczew MAZ 05.12.2020 towarzyskie ind. dzieci 31 115
2. XV Mazowiecki Turniej Judo 2009-2010 Sochaczew MAZ 05.12.2020 towarzyskie ind. dzieci młodsze 27 136
3. XV Mazowiecki Turniej Judo 2011-2012 Sochaczew MAZ 05.12.2020 towarzyskie ind. dzieci mini 17 111

Polityka prywatności Judostat.pl