Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ogólnopolski Turniej Judo juniorów, juniorów m³odszych, m³odzików i dzieci
Radom, 25.11.2023
 

ZAWODY STATYSTYKA OGÓLNA KLASYFIKACJE

Lp.ZawodyMiastoWoj.TerminRangaTypKategoria wiekowaKlubyZawodnicyZdj.
1. Ogólnopolski Turniej Judo Juniorów U21 (2004-2006) Radom MAZ 25.11.2023 towarzyskie ind. juniorzy 4 11
2. Ogólnopolski Turniej Judo Juniorek i Juniorów M³odszych U18 (2007-2009) Radom MAZ 25.11.2023 towarzyskie ind. m³odzicy 9 42
3. Ogólnopolski Turniej Judo M³odziczek i M³odzików U15 (2010-2011) Radom MAZ 25.11.2023 towarzyskie ind. m³odzicy 8 30
4. Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U13 (2012-2013) Radom MAZ 25.11.2023 towarzyskie ind. dzieci 5 21

Polityka prywatności Judostat.pl