Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KKS Hejnał Kęty
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Krakowski OZJudo
Adres:, Kęty
Aktualna liczba zawodników:77, w tym kobiet: 43 (55.84%), mężczyzn: 34 (44.16%)
Liczba zawodów:109
Czas udziału we współzawodnictwie:26 lat 144 dni (1987 - 2013)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:314
wygrane: 104 (33.12%), przegrane: 210 (66.88%)
Mężczyźni:355
wygrane: 147 (41.41%), przegrane: 208 (58.59%)
SUMA:669
wygrane: 251 (37.52%), przegrane: 418 (62.48%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Jacek Urbański (77.78%, 7/2)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Dagmara Miłoń (58.82%, 10/7)Polityka prywatności Judostat.pl