Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS Resursa Łódź
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Łódzki OZJudo
Adres:, Łódź
Aktualna liczba zawodników:95, w tym kobiet: 30 (31.58%), mężczyzn: 65 (68.42%)
Liczba zawodów:89
Czas udziału we współzawodnictwie:35 lat 291 dni (1964 - 1999)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:242
wygrane: 98 (40.5%), przegrane: 144 (59.5%)
Mężczyźni:395
wygrane: 195 (49.37%), przegrane: 200 (50.63%)
SUMA:637
wygrane: 293 (46%), przegrane: 344 (54%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Piotr Wasik (78.26%, 18/5)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Agnieszka Janicka (57.14%, 12/9)Polityka prywatności Judostat.pl