Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Sakura Żory
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Śląski OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: SJ Sakura Rybnik (1990 - 1990)
Adres:, Żory
Aktualna liczba zawodników:5, w tym kobiet: 2 (40%), mężczyzn: 3 (60%)
Liczba zawodów:8
Czas udziału we współzawodnictwie:5 lat 38 dni (1993 - 1998)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:42
wygrane: 23 (54.76%), przegrane: 19 (45.24%)
Mężczyźni:7
wygrane: 2 (28.57%), przegrane: 5 (71.43%)
SUMA:49
wygrane: 25 (51.02%), przegrane: 24 (48.98%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
(0%, /)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Aneta Rabenda (71.43%, 10/4)Polityka prywatności Judostat.pl