Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Starego Dębu 9, Brwinów
Aktualna liczba zawodników:62, w tym kobiet: 15 (24.19%), mężczyzn: 47 (75.81%)
Liczba zawodów:106
Czas udziału we współzawodnictwie:8 lat 216 dni (2015 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:79
wygrane: 27 (34.18%), przegrane: 52 (65.82%)
Mężczyźni:369
wygrane: 140 (37.94%), przegrane: 229 (62.06%)
SUMA:448
wygrane: 167 (37.28%), przegrane: 281 (62.72%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Michał Czyż (57.89%, 11/8)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Michalina Latosek (55.56%, 5/4)Polityka prywatności Judostat.pl