Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Chojrak Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:, Warszawa
Aktualna liczba zawodników:391, w tym kobiet: 69 (17.65%), mężczyzn: 322 (82.35%)
Liczba zawodów:218
Czas udziału we współzawodnictwie:8 lat 216 dni (2015 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:947
wygrane: 454 (47.94%), przegrane: 493 (52.06%)
Mężczyźni:2933
wygrane: 1449 (49.4%), przegrane: 1484 (50.6%)
SUMA:3880
wygrane: 1903 (49.05%), przegrane: 1977 (50.95%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Dominik Staśkiewicz (100%, 16/0)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Weronika Zimna (80.77%, 21/5)Polityka prywatności Judostat.pl