Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKJ Kobra Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:, Warszawa
Aktualna liczba zawodników:8, w tym kobiet: 3 (37.5%), mężczyzn: 5 (62.5%)
Liczba zawodów:25
Czas udziału we współzawodnictwie:8 lat 216 dni (2015 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:33
wygrane: 12 (36.36%), przegrane: 21 (63.64%)
Mężczyźni:53
wygrane: 19 (35.85%), przegrane: 34 (64.15%)
SUMA:86
wygrane: 31 (36.05%), przegrane: 55 (63.95%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Wiktor Kałuski (33.33%, 4/8)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Natalia Socha (75%, 6/2)Polityka prywatności Judostat.pl