Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
AZS UŁ Łódź
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Łódzki OZJudo
Adres:, 91-404 Łódź
Aktualna liczba zawodników:22, w tym kobiet: 8 (36.36%), mężczyzn: 14 (63.64%)
Liczba zawodów:34
Czas udziału we współzawodnictwie:8 lat 153 dni (2015 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:50
wygrane: 21 (42%), przegrane: 29 (58%)
Mężczyźni:122
wygrane: 43 (35.25%), przegrane: 79 (64.75%)
SUMA:172
wygrane: 64 (37.21%), przegrane: 108 (62.79%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Łukasz Stanisławski (45%, 9/11)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Nadia Przytulska (60%, 15/10)Polityka prywatności Judostat.pl