Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS SIMBA Reda
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Pomorski OZJudo
Adres:, Reda
Aktualna liczba zawodników:66, w tym kobiet: 19 (28.79%), mężczyzn: 47 (71.21%)
Liczba zawodów:40
Czas udziału we współzawodnictwie:7 lat 1 dni (2016 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:85
wygrane: 53 (62.35%), przegrane: 32 (37.65%)
Mężczyźni:213
wygrane: 139 (65.26%), przegrane: 74 (34.74%)
SUMA:298
wygrane: 192 (64.43%), przegrane: 106 (35.57%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Mateusz Tesmar (88.89%, 16/2)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Nadia Dziadko (85.71%, 12/2)Polityka prywatności Judostat.pl