Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Yuukan Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:, Warszawa
Aktualna liczba zawodników:49, w tym kobiet: 14 (28.57%), mężczyzn: 35 (71.43%)
Liczba zawodów:30
Czas udziału we współzawodnictwie:6 lat 120 dni (2018 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:28
wygrane: 10 (35.71%), przegrane: 18 (64.29%)
Mężczyźni:97
wygrane: 26 (26.8%), przegrane: 71 (73.2%)
SUMA:125
wygrane: 36 (28.8%), przegrane: 89 (71.2%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Jan Miriuk (55.56%, 5/4)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
(0%, /)Polityka prywatności Judostat.pl