Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Hachi Judo Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:, Warszawa
Aktualna liczba zawodników:121, w tym kobiet: 45 (37.19%), mężczyzn: 76 (62.81%)
Liczba zawodów:103
Czas udziału we współzawodnictwie:3 lat 257 dni (2020 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:309
wygrane: 132 (42.72%), przegrane: 177 (57.28%)
Mężczyźni:755
wygrane: 369 (48.87%), przegrane: 386 (51.13%)
SUMA:1064
wygrane: 501 (47.09%), przegrane: 563 (52.91%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Kajetan Ossoliński (84.44%, 38/7)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Iga Kowalczyk (66.67%, 8/4)Polityka prywatności Judostat.pl