Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Judo Częstochowa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Śląski OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: UKS SP 48 Częstochowa (2001 - 2001)
UKS Judo 48 Częstochowa (2002 - 2013)
Adres:ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa
Aktualna liczba zawodników:31, w tym kobiet: 7 (22.58%), mężczyzn: 24 (77.42%)
Liczba zawodów:56
Czas udziału we współzawodnictwie:15 lat 195 dni (2001 - 2016)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:59
wygrane: 17 (28.81%), przegrane: 42 (71.19%)
Mężczyźni:205
wygrane: 59 (28.78%), przegrane: 146 (71.22%)
SUMA:264
wygrane: 76 (28.79%), przegrane: 188 (71.21%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marek Błaut (76.92%, 10/3)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Dominika Giza (36.36%, 4/7)Polityka prywatności Judostat.pl