Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
AZS OŚ Poznań
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Wielkopolski OZJudo
Adres:ul. Noskowskiego 25, 61-705 Poznań
Aktualna liczba zawodników:466, w tym kobiet: 304 (65.24%), mężczyzn: 162 (34.76%)
Liczba zawodów:422
Czas udziału we współzawodnictwie:61 lat 107 dni (1963 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:3591
wygrane: 1462 (40.71%), przegrane: 2129 (59.29%)
Mężczyźni:1478
wygrane: 687 (46.48%), przegrane: 791 (53.52%)
SUMA:5069
wygrane: 2149 (42.39%), przegrane: 2920 (57.61%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Mikołaj Schwartz (100%, 65/0)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Michalina Skorupa (93.55%, 29/2)Polityka prywatności Judostat.pl