Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Dwójka Rydułtowy
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Śląski OZJudo
Adres:ul. Raciborska 270, 44-280 Rydułtowy
Aktualna liczba zawodników:20, w tym kobiet: 9 (45%), mężczyzn: 11 (55%)
Liczba zawodów:61
Czas udziału we współzawodnictwie:17 lat 117 dni (2000 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:146
wygrane: 87 (59.59%), przegrane: 59 (40.41%)
Mężczyźni:330
wygrane: 187 (56.67%), przegrane: 143 (43.33%)
SUMA:476
wygrane: 274 (57.56%), przegrane: 202 (42.44%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maciej Kowalski (68.33%, 41/19)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Weronika Czempik (84.38%, 27/5)Polityka prywatności Judostat.pl