Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Okay Opole
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Opolski OZJudo
Adres:ul. Szarych Szeregów 1, 45-284 Opole
Aktualna liczba zawodników:69, w tym kobiet: 30 (43.48%), mężczyzn: 39 (56.52%)
Liczba zawodów:58
Czas udziału we współzawodnictwie:17 lat 257 dni (2000 - 2017)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:107
wygrane: 58 (54.21%), przegrane: 49 (45.79%)
Mężczyźni:349
wygrane: 194 (55.59%), przegrane: 155 (44.41%)
SUMA:456
wygrane: 252 (55.26%), przegrane: 204 (44.74%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Andrzej Radzik (79.31%, 23/6)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Joanna Maciej (78.57%, 11/3)Polityka prywatności Judostat.pl