Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS Budowlani Sosnowiec
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Śląski OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: Polonia Sosnowiec (1967 - 1973)
KS Budowlani KBO Zagłębie Sosnowiec (1974 - 1980)
Adres:ul. 1-go Maja 23, 41-200 Sosnowiec
Aktualna liczba zawodników:131, w tym kobiet: 58 (44.27%), mężczyzn: 73 (55.73%)
Liczba zawodów:207
Czas udziału we współzawodnictwie:49 lat 301 dni (1969 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:893
wygrane: 416 (46.58%), przegrane: 477 (53.42%)
Mężczyźni:835
wygrane: 344 (41.2%), przegrane: 491 (58.8%)
SUMA:1728
wygrane: 760 (43.98%), przegrane: 968 (56.02%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Tomasz Trzmiel (80%, 8/2)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Bożena Strzałkowska (90%, 27/3)Polityka prywatności Judostat.pl