Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KU AZS PŚ Kielce
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Świętokrzyski OZJudo
Adres:ul. Kościuszki 13, 25-310 Kielce
Aktualna liczba zawodników:6, w tym kobiet: 3 (50%), mężczyzn: 3 (50%)
Liczba zawodów:26
Czas udziału we współzawodnictwie:6 lat 53 dni (2001 - 2007)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:129
wygrane: 78 (60.47%), przegrane: 51 (39.53%)
Mężczyźni:25
wygrane: 8 (32%), przegrane: 17 (68%)
SUMA:154
wygrane: 86 (55.84%), przegrane: 68 (44.16%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marcin Woźniak (36.36%, 4/7)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Kinga Kubicka (77.78%, 28/8)Polityka prywatności Judostat.pl