Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Ippon MDK Kutno
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Łódzki OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: MDK Ippon Kutno (1988 - 1999)
Adres:ul. Staszica 8, 99-300 Kutno
Aktualna liczba zawodników:43, w tym kobiet: 9 (20.93%), mężczyzn: 34 (79.07%)
Liczba zawodów:106
Czas udziału we współzawodnictwie:24 lat 348 dni (1992 - 2017)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:224
wygrane: 96 (42.86%), przegrane: 128 (57.14%)
Mężczyźni:464
wygrane: 215 (46.34%), przegrane: 249 (53.66%)
SUMA:688
wygrane: 311 (45.2%), przegrane: 377 (54.8%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Krzysztof Kubiak (69.23%, 9/4)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Martyna Kaźmierczak (54%, 27/23)Polityka prywatności Judostat.pl