Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
TG Sokół Myślenice
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Krakowski OZJudo
Adres:ul. H.Jordana 3, 32-400 Myślenice
Aktualna liczba zawodników:23, w tym kobiet: 6 (26.09%), mężczyzn: 17 (73.91%)
Liczba zawodów:51
Czas udziału we współzawodnictwie:18 lat 305 dni (2004 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:7
wygrane: 1 (14.29%), przegrane: 6 (85.71%)
Mężczyźni:158
wygrane: 58 (36.71%), przegrane: 100 (63.29%)
SUMA:165
wygrane: 59 (35.76%), przegrane: 106 (64.24%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Karol Batko (46.15%, 6/7)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
(0%, /)Polityka prywatności Judostat.pl