Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Opty Gdynia
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Pomorski OZJudo
Adres:ul. Cylkowskiego 5, 81-465 Gdynia
Aktualna liczba zawodników:87, w tym kobiet: 24 (27.59%), mężczyzn: 63 (72.41%)
Liczba zawodów:141
Czas udziału we współzawodnictwie:20 lat 218 dni (2002 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:370
wygrane: 123 (33.24%), przegrane: 247 (66.76%)
Mężczyźni:433
wygrane: 157 (36.26%), przegrane: 276 (63.74%)
SUMA:803
wygrane: 280 (34.87%), przegrane: 523 (65.13%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Jakub Skrodzki (68.42%, 13/6)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Joanna Świtońska (67.57%, 25/12)Polityka prywatności Judostat.pl