Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KSJ Gwardia Koszalin
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Zachodniopomorski OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: KS Gwardia Koszalin (1959 - 2004)
Adres:ul. Fałata 34, 75-434 Koszalin
Aktualna liczba zawodników:461, w tym kobiet: 171 (37.09%), mężczyzn: 290 (62.91%)
Liczba zawodów:375
Czas udziału we współzawodnictwie:59 lat 40 dni (1965 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:2216
wygrane: 1209 (54.56%), przegrane: 1007 (45.44%)
Mężczyźni:2248
wygrane: 1147 (51.02%), przegrane: 1101 (48.98%)
SUMA:4464
wygrane: 2356 (52.78%), przegrane: 2108 (47.22%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Nikodem Stankiewicz (100%, 13/0)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Ewa Krauze (89.13%, 41/5)Polityka prywatności Judostat.pl