Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKJ Legion Zamość
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Lubelski OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: MKS Padwa Zamość (1995 - 2006)
Adres:Botaniczna 15, 22-400 Zamość
Aktualna liczba zawodników:90, w tym kobiet: 32 (35.56%), mężczyzn: 58 (64.44%)
Liczba zawodów:168
Czas udziału we współzawodnictwie:40 lat 344 dni (1983 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:526
wygrane: 273 (51.9%), przegrane: 253 (48.1%)
Mężczyźni:472
wygrane: 158 (33.47%), przegrane: 314 (66.53%)
SUMA:998
wygrane: 431 (43.19%), przegrane: 567 (56.81%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Martin Sendłak (76.19%, 16/5)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Arleta Podolak (84%, 63/12)Polityka prywatności Judostat.pl