Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
GSSiR Jamniuk Gorzów Wlk.
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Lubuski OZJudo
Adres:Poniatowskiego 3/3, 66-400 Gorzów Wlk.
Aktualna liczba zawodników:135, w tym kobiet: 37 (27.41%), mężczyzn: 98 (72.59%)
Liczba zawodów:85
Czas udziału we współzawodnictwie:14 lat 89 dni (2010 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:103
wygrane: 26 (25.24%), przegrane: 77 (74.76%)
Mężczyźni:369
wygrane: 160 (43.36%), przegrane: 209 (56.64%)
SUMA:472
wygrane: 186 (39.41%), przegrane: 286 (60.59%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Adrian Kowaliński (100%, 13/0)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Patrycja Grzywacz (57.14%, 4/3)Polityka prywatności Judostat.pl