Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
ULKS Ippon Jarocin
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Wielkopolski OZJudo
Adres:ul. Estkowskiego 19, 63-200 Jarocin
Aktualna liczba zawodników:120, w tym kobiet: 18 (15%), mężczyzn: 102 (85%)
Liczba zawodów:197
Czas udziału we współzawodnictwie:35 lat 136 dni (1989 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:197
wygrane: 54 (27.41%), przegrane: 143 (72.59%)
Mężczyźni:1119
wygrane: 475 (42.45%), przegrane: 644 (57.55%)
SUMA:1316
wygrane: 529 (40.2%), przegrane: 787 (59.8%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Adrian Mróz (68.75%, 11/5)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Anita Grehl (45.45%, 5/6)Polityka prywatności Judostat.pl