Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
PTS Janosik Bielsko-Biała
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Śląski OZJudo
Adres:Grażyńskiego 40c, 43-300 Bielsko-Biała
Aktualna liczba zawodników:20, w tym kobiet: 5 (25%), mężczyzn: 15 (75%)
Liczba zawodów:55
Czas udziału we współzawodnictwie:6 lat 15 dni (2013 - 2019)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:51
wygrane: 20 (39.22%), przegrane: 31 (60.78%)
Mężczyźni:225
wygrane: 131 (58.22%), przegrane: 94 (41.78%)
SUMA:276
wygrane: 151 (54.71%), przegrane: 125 (45.29%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Szymon Pękala (81.82%, 18/4)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Natalia Pękala (46.67%, 14/16)Polityka prywatności Judostat.pl