Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
MKS Juvenia Wrocław
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Dolnośląski OZJudo
Adres:ul. Borowska 1/3, 50-529 Wrocław
Aktualna liczba zawodników:569, w tym kobiet: 176 (30.93%), mężczyzn: 393 (69.07%)
Liczba zawodów:381
Czas udziału we współzawodnictwie:49 lat 260 dni (1974 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:3304
wygrane: 1576 (47.7%), przegrane: 1728 (52.3%)
Mężczyźni:5787
wygrane: 2715 (46.92%), przegrane: 3072 (53.08%)
SUMA:9091
wygrane: 4291 (47.2%), przegrane: 4800 (52.8%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Łukasz Błach (95.65%, 22/1)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Aleksandra Sznajder (90.91%, 10/1)Polityka prywatności Judostat.pl