Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS Gwardia Białystok
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Podlaski OZJudo
Adres:Produkcyjna 92, 15-680 Białystok
Aktualna liczba zawodników:108, w tym kobiet: 34 (31.48%), mężczyzn: 74 (68.52%)
Liczba zawodów:194
Czas udziału we współzawodnictwie:48 lat 297 dni (1975 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:569
wygrane: 340 (59.75%), przegrane: 229 (40.25%)
Mężczyźni:959
wygrane: 557 (58.08%), przegrane: 402 (41.92%)
SUMA:1528
wygrane: 897 (58.7%), przegrane: 631 (41.3%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Michał Alaszkiewicz (82.76%, 48/10)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maja Modzelewska (88.64%, 39/5)Polityka prywatności Judostat.pl