Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UMKS Dziatwa Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Dziatwy 6, 03-109 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:20, w tym kobiet: 6 (30%), mężczyzn: 14 (70%)
Liczba zawodów:20
Czas udziału we współzawodnictwie:2 lat 21 dni (2015 - 2017)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:27
wygrane: 10 (37.04%), przegrane: 17 (62.96%)
Mężczyźni:93
wygrane: 44 (47.31%), przegrane: 49 (52.69%)
SUMA:120
wygrane: 54 (45%), przegrane: 66 (55%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Mateusz Dąbrowski (72.41%, 21/8)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Olga Szymańska (50%, 6/6)Polityka prywatności Judostat.pl