Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Klub Sportowy Nastula Club Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Ogólna 9, 01-702 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:97, w tym kobiet: 19 (19.59%), mężczyzn: 78 (80.41%)
Liczba zawodów:146
Czas udziału we współzawodnictwie:7 lat 217 dni (2016 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:227
wygrane: 134 (59.03%), przegrane: 93 (40.97%)
Mężczyźni:565
wygrane: 252 (44.6%), przegrane: 313 (55.4%)
SUMA:792
wygrane: 386 (48.74%), przegrane: 406 (51.26%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Antoni Jaworski (100%, 17/0)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Aleksandra Kowalewska (80.95%, 34/8)Polityka prywatności Judostat.pl