Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Klub Judo AZS Opole
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Opolski OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: AZS WSI Opole (1976 - 1978)
ZŚ AZS Opole (1979 - 2009)
Adres:Maków 26, 45-227 Opole
Aktualna liczba zawodników:173, w tym kobiet: 89 (51.45%), mężczyzn: 84 (48.55%)
Liczba zawodów:403
Czas udziału we współzawodnictwie:43 lat 328 dni (1980 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:2530
wygrane: 1516 (59.92%), przegrane: 1014 (40.08%)
Mężczyźni:2587
wygrane: 1477 (57.09%), przegrane: 1110 (42.91%)
SUMA:5117
wygrane: 2993 (58.49%), przegrane: 2124 (41.51%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Tomasz Kowalski (85.26%, 133/23)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Beata Kucharzewska (88.68%, 47/6)Polityka prywatności Judostat.pl