Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Orkan Judo Sochaczew
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Mazowiecki OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: KS Bzura Chodaków (1964 - 1990)
MKS Orkan Sochaczew (1992 - 2004)
Adres:ul. Nowa 11, 96500 Sochaczew
Aktualna liczba zawodników:212, w tym kobiet: 69 (32.55%), mężczyzn: 143 (67.45%)
Liczba zawodów:299
Czas udziału we współzawodnictwie:57 lat 117 dni (1967 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:457
wygrane: 159 (34.79%), przegrane: 298 (65.21%)
Mężczyźni:1676
wygrane: 780 (46.54%), przegrane: 896 (53.46%)
SUMA:2133
wygrane: 939 (44.02%), przegrane: 1194 (55.98%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Kacper Wątkowski (76.32%, 58/18)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Oliwia Hupert (81.67%, 49/11)Polityka prywatności Judostat.pl