Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dębowiec
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Śląski OZJudo
Adres:Szkolna 3, 43-426 Dębowiec
Aktualna liczba zawodników:18, w tym kobiet: 10 (55.56%), mężczyzn: 8 (44.44%)
Liczba zawodów:69
Czas udziału we współzawodnictwie:8 lat 242 dni (2009 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:209
wygrane: 80 (38.28%), przegrane: 129 (61.72%)
Mężczyźni:141
wygrane: 51 (36.17%), przegrane: 90 (63.83%)
SUMA:350
wygrane: 131 (37.43%), przegrane: 219 (62.57%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Ryszard Kubica (72.97%, 27/10)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Natalia Mohr (56.25%, 18/14)Polityka prywatności Judostat.pl