Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
MKS Pałac Młodzieży Łódź
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Łódzki OZJudo
Adres:ul. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź
Aktualna liczba zawodników:215, w tym kobiet: 93 (43.26%), mężczyzn: 122 (56.74%)
Liczba zawodów:217
Czas udziału we współzawodnictwie:46 lat 305 dni (1977 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:767
wygrane: 337 (43.94%), przegrane: 430 (56.06%)
Mężczyźni:874
wygrane: 356 (40.73%), przegrane: 518 (59.27%)
SUMA:1641
wygrane: 693 (42.23%), przegrane: 948 (57.77%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Bartosz Szaran (75.9%, 63/20)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Joanna Urbańska (81.82%, 45/10)Polityka prywatności Judostat.pl