Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
MOSiR Cieszyn
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Śląski OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: TS Piast Cieszyn (1981 - 1999)
Adres:ul. J. Łyska 21, 43-400 Cieszyn
Aktualna liczba zawodników:41, w tym kobiet: 7 (17.07%), mężczyzn: 34 (82.93%)
Liczba zawodów:128
Czas udziału we współzawodnictwie:35 lat 49 dni (1983 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:203
wygrane: 112 (55.17%), przegrane: 91 (44.83%)
Mężczyźni:344
wygrane: 172 (50%), przegrane: 172 (50%)
SUMA:547
wygrane: 284 (51.92%), przegrane: 263 (48.08%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Mateusz Michałek (81.4%, 35/8)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Karolina Gajdek (68.8%, 86/39)Polityka prywatności Judostat.pl